Venus flytrap-Dionaea muscipula

Several Venus flytraps (Dionaea muscipula)