Venus flytrap - Dionaea muscipula

Venus flytrap – Dionaea muscipula