Pinguicula yucca do 1713 butterwort

Pinguicula yucca do 1713 butterwort