Pinguicula yucca do 1717 butterwort

Pinguicula yucca do 1717 butterwort