Pinguicula John Rizzi butterwort

Pinguicula John Rizzi butterwort with flower.